Volume 12, Special Issue 1/2012

Articles included in this release

Author
Title
Volume
Downloads
Language
R. Biernacki, R. Haratym, A. Krzyńska
Ocena możliwości wykorzystania w odlewnictwie gipsu syntetycznego uzyskanego podczas procesu mokrego odsiarczania spalin w energetyce
V12 - SI1 01
2916
Download
A. Czech, M. Holtzer
Zastosowanie frakcji pylistych pochodzących z mechanicznego przerobu zgarów aluminiowych do produkcji żużli syntetycznych
V12 - SI1 02
5330
Download
J. Dańko, R. Dańko, M. Holtzer, K. Matuszewski
Uniwersalny mechaniczny regenerator wibracyjny do recyklingu osnowy mas zużytych
V12 - SI1 03
1694
Download
R. Dańko
Badania jakości regeneratu ze zużytych mas ze spoiwem organicznym
V1 - SI1 04
3318
Download
R. Dańko, J. Stojek, J. Kuźmin
Badanie zespołów funkcjonalnych prototypowego regeneratora wibracyjnego REGMAS
V12 - SI1 05
1570
Download
A. Garbacz-Klempka, M. Wardas-Lasoń, S. Rzadkosz
Miedź i ołów - zanieczyszczenia historyczne na Rynku Głównym w Krakowie
V12 - SI1 06
2808
Download
K. Gawdzińska, D. Nagolska, M. Szweycer
Klasyfikacja wad struktury metalowych odlewów kompozytowych z nasycanym zbrojeniem
V12 - SI1 07
11597
Download
B. Grabowska, K. Kaczmarska, A. Bobrowski
Badania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczych
V12 - SI1 08
2049
Download
R. Haratym, J. Lewiński, R. Biernacki, T. Kowaluk
Anizotropia właściwości fizycznych form ceramicznych wpływających na ekologiczne wytwarzanie aluminiowych odlewów precyzyjnych
V12 - SI1 09
2010
Download
M. Holtzer, A. Bobrowski, D. Drożyński, B. Isendorf, M. Mazur
Wpływ dodatku regeneratu na właściwości mas z żywicą furanową stosowanych na formy do odlewów ze staliwa manganowego
V12 - SI1 10
2145
Download
M. Holtzer, R. Dańko, M. Skrzyński
Badanie skuteczności klasyfikacji w oparciu o wykorzystanie metody laserowego pomiaru wielkości ziaren
V12 - SI1 11
3487
Download
M. Holtzer, D. Drożyński, A. Bobrowski, M. Mazur, B. Isendorf
Wpływ charakteru chemicznego osnowy i spoiwa na właściwości mas ze spoiwami organicznymi
V12 - SI1 12
2919
Download
Ł. Jamrozowicz, J. Zych, J. Kozień
Wpływ temperatury na kinetykę utwardzania wybranych mas ze spoiwami
V12 - SI1 13
2228
Download
K. Janerka, J. Jezierski, J. Szajnar, D. Bartocha
Wytapianie żeliwa szarego i sferoidalnego bez surówki
V12 - SI1 14
3222
Download
R. Jasionowski, K. Bryll, J. Grabian
Badanie właściwości tribologicznych intermetali
V12 - SI1 15
3072
Download
D. Kalisz, S. Rzadkosz, M. Piękoś
Symulacja komputerowa procesu redukcji ciekłego żużla
V12 - SI1 16
2538
Download
J. Kamińska, J. Dańko
Wstępne badania procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji osnowy piaskowej mas z żywicą furanową
V12 - SI1 17
2042
Download
A. Kmita, B. Hutera
Wpływ modyfikacji szkła wodnego na jego lepkość i zwilżalność osnowy kwarcowej
V12 - SI1 18
2485
Download
A. Kochmańska, K. Gawdzińska
Żaroodporne powłoki Al-Si wytworzone metodą zawiesinową
V12 - SI1 19
3494
Download
K. Kowalski
Wpływ procesów odlewniczych na poziom stężenia pyłów respirabilnych na stanowiskach pracy w odlewni żeliwa
V12 - SI1 20
3314
Download
M. Kubecki, M. Holtzer, A. Bobrowski, R. Dańko, B. Grabowska, S. Żymankowska-Kumon
Analiza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowej
V12 - SI1 21
2135
Download
M. Łucarz
Ekologiczne stanowisko do regeneracji termicznej zużytych mas formierskich
V12 - SI1 22
2053
Download
R. Margraf
Działania w zakresie kontroli zanieczyszczenia powietrza w odlewniach
V12 - SI1 23
1530
Download
P. Mierzwa, E. Olejnik, A. Janas
Nowoczesne materiały kompozytowe zastępujące tradycyjne materiały odlewnicze
V12 - SI1 24
2507
Download
D. Nagolska, K. Gawdzińska
Analiza wpływu nasycenia kształtek zbrojenia na wybrane właściwości otrzymanych metalowych odlewów kompozytowych
V12 - SI1 25
2118
Download
D. Nowak, M. Stachowicz, K. Granat, M. Pigiel
Pochłanianie mikrofal przez zużyte masy formierskie i rdzeniowe
V12 - SI1 26
2484
Download
Z. Pytel
Charakterystyka tworzyw ceramicznych otrzymanych z udziałem zużytych mas odlewniczych ze spoiwem organicznym
V12 - SI1 27
3861
Download
M. Rączka, K. Gandurski, B. Isendorf
Wykonywanie odlewów z żeliwa sferoidalnego w formach warstwowych z ekologicznych mas formierskich
V12 - SI1 28
1910
Download
K. Smyksy, M. Brzeziński
Wskaźniki energochłonności strumieniowych maszyn formierskich
V12 - SI1 29
1499
Download
M. Stachowicz, K. Granat, D. Nowak
Pomiar wytrzymałości na zginanie jako metoda oceny jakości spoiwa na przykładzie mas ze szkłem wodnym
V12 - SI1 30
2471
Download
I. Szanda, M. Żmudzińska, J. Faber, K. Perszewska
Masy formierskie z nowymi spoiwami nieorganicznymi – ocena ekologiczna w aspekcie środowiska pracy
V12 - SI1 31
2501
Download
R. Dańko, K. Szymała, M. Holtzer, G. Holtzer
Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemie kogeneracji
V12 - SI1 32
10593
Download
J. Tomasik, M. Sieczka, R. Haratym
Błędy kształtu, porowatość wewnętrzna, dokładność wymiarów liniowych staliwnych odlewów precyzyjnych w aspekcie ekologii ich wytwarzania
V12 - SI1 33
3585
Download
E. Ziółkowski, P. Śmierciak
Porównanie energochłonności klasycznego (PID) i rozmytego sterowania odlewniczym piecem oporowym
V12 - SI1 34
2723
Download
J. Zych, J. Kolczyk, T. Snopkiewicz
Badania właściwości mieszanek woskowych stosowanych w technologii wytapianych modeli – nowe metody badań
V12 - SI1 35
3199
Download
J. Zych, J. Wróbel
Zmiany mikrostruktury i twardości żeliwa GJS-800-8 (ADI) wywołane zmęczeniem cieplnym
V12 - SI1 36
2605
Download
S. Żymankowska-Kumon
Kryteria oceny właściwości wiążących bentonitów
V12 - SI1 37
1892
Download

Find article

Phrase
Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.