Volume 15, Special Issue 4/2015

Articles included in this release

Author
Title
Volume
Downloads
Language
B. Kalandyk, M. Starowicz, R. Zapała
Odporność korozyjna dwufazowego staliwa 24Cr-5Mn-2Ni-3Mo
V15 - SI4 11
615
Download
M. Balicki, S. Sobula, B. Kalandyk
Wpływ żużli syntetycznych na proces odsiarczania niskostopowego staliwa Cr-Ni-Mo
V15 - SI4 02
875
Download
A. Arustamian, D. Kalisz
Doświadczalne wyznaczenie granicy plastyczności materiału kompozytowego
V15 - SI4 01
1244
Download
R. Dańko, M. Łucarz, J. Dańko
Badania regeneracji termicznomechanicznej mieszaniny mas zużytych typu organicznego i nieorganicznego
V15 - SI4 03
739
Download
D. Didenchuk, D. Kalisz
Modeling of Precipitate Oxide and Sulfide Inclusions Formation in Liquid Steel
V15 - SI4 04
813
Download
A. Garbacz-Klempka, J. Kozana, M. Piękoś, W. Cieślak, M. Perek-Nowak, Ł. Kowalski, K. Adamczak, J. Łoś
Copper and Arsenical Copper During Eneolithic in Metallographic and Mechanical Properties Examination
V15 - SI4 05
1325
Download
A. Garbacz-Klempka, Z. Kwak, M. Perek-Nowak, M. Starski
The Metallographic Characterization of Metal Artifacts Based on Late Medieval Examples
V15 - SI4 06
1283
Download
S. Gerasin, D. Kalisz
Modeling of the Mn and S Microsegregation During Continuous Casting of Rail Steel
V15 - SI4 07
1224
Download
A. Grabarczyk, S.M. Dobosz, K. Major-Gabryś, J. Jakubski, J. Morek
Elastyczność – nowe kryterium oceny jakości mas formierskich
V15 - SI4 08
910
Download
B. Grabowska, K. Kaczmarska, A. Bobrowski, Ż. Kurleto, N. Mrówka, S. Żymankowska-Kumon
Zdolność wymiany jonowej (CEC) attapulgitu - glinokrzemianu z grupy pałygorskitów
V15 - SI4 09
945
Download
Ł. Jamrozowicz, J. Kolczyk, N. Matonis, D. Woźniak
Badania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie piaskowe
V15-SI4 10
1456
Download
D. Kalisz, S. Gerasin
Function of AlN in the Formation of Grained Structure of Microalloyed Steel
V15 - SI4 12
790
Download
N. Kaźnica, J. Zych
Procesy pochłaniania wilgoci z otoczenia i wysychania na przykładzie wierzchnich warstw form odlewniczych
V15 - SI4 13
1066
Download
A. Kmita, A. Roczniak, M. Holtzer
Piroliza utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego - identyfikacja produktów metodą GC/MS
V15 - SI4 14
1612
Download
W. Kowalczyk, R. Dańko
Analiza rozwoju systemów dozowania stopów aluminium w zimnokomorowych maszynach ciśnieniowych
V15 - SI4 15
1003
Download
Ż. Kurleto, B. Grabowska, K. Kaczmarska, Ł. Szymański
Wiązania chemiczne występujące w montmorylonicie
V15 - SI4 16
3747
Download
J. Lelito, B. Gracz, P.L. Żak, J.S. Suchy, M. Szucki, P. Malinowski
Rozkład wielkości podłoża do zarodkowania heterogenicznego fazy pierwotnej stopu Al-Cu
V15 - SI4 17
668
Download
J. Loch, H. Krawiec, A. Łukaszczyk
Wpływ fluorków i kwasu mlekowego na odporność korozyjną stopów tytanu w symulowanym roztworze sztucznej śliny
V15 - SI4 18
1029
Download
M. Łucarz, R. Dańko, M. Dereń
Wpływ wybranych parametrów regeneracji termicznej zużytej masy rdzeniowej na skuteczność prowadzonych zabiegów
V15 - SI4 19
753
Download
J. Piekło, M. Maj
Experimental and Numerical Analysis of Uniaxial and Multiaxial Fatigue in the Lock of Scraper Conveyor Cast from ADI
V15 - SI4 20
917
Download
G. Piwowarski, P.K. Krajewski, J. Buraś, W. K. Krajewski
Wybrane właściwości mechaniczne stopu ZnAl10 poddanego modyfikacji zaprawami wprowadzającymi tytan
V15 - SI4 21
768
Download
M. Ronduda, A. Zaczyński, K. Schmalenberg
Ocena jakości metalurgicznej żeliwa sferoidalnego w oparciu o analizę termiczną ATAS
V15 - SI4 22
2067
Download
D. Siekaniec, A. Szczęsny, D. Kopyciński
Przykład obróbki cieplnej odlewów z żeliwa wysokochromowego
V15 - SI4 23
2000
Download
G. Sikora
Wpływ miedzi na strukturę pierwotną i przemianę eutektyczną w stopach Al-Cu
V15 - SI4 24
2097
Download
V. Sinelnikov, D. Kalisz
Modeling Viscosity of Converter Slag
V15 - SI4 25
1955
Download
M. Skrzyński, R. Dańko
Koncepcja stanowiska wibracyjnego do badań procesu regeneracji wstępnej mas zużytych
V15 - SI4 26
681
Download
Ł. Szymański, B. Grabowska, K. Kaczmarska, Ż. Kurleto
Celuloza i jej pochodne – zastosowanie w przemyśle
V15 - SI4 27
18308
Download
P. Śmierciak, E. Ziółkowski
Porównanie wyników symulacji wpływu kształtu i amplitudy zakłóceń na jakość sterowania piecem oporowym w układzie z regulatorem PID lub rozmytym
V15 - SI4 28
927
Download
M. Waksmundzki, J. Zych
Zmiany stanu powierzchni modeli drewnianych w procesie technologicznym wykonywania z zastosowaniem maszyn CNC
V15 - SI4 29
1098
Download
A. Waliczek, M. Starowicz
Anodowe roztwarzanie kobaltu w roztworach metanolowych z niską zawartością wody
V15 - SI4 30
719
Download
K. Wańczyk, E. Ziółkowski
Model wyznaczania maksymalnego dopuszczalnego odchylenia namiaru wsadu do pieców odlewniczych
V15 - SI4 31
642
Download
T. Wiktor, A. Burbelko
Symulacja spiętrzania stopu w komorze zimnokomorowej maszyny ciśnieniowej
V15 - SI4 32
879
Download
E. Wildhirt, J. Ramus, J. Jakubski
Wpływ dodatku rozpuszczalnika na wybrane właściwości rdzeni pokrytych powłoką ochronną
V15 - SI4 33
929
Download
M. Wróbel, A. Burbelko, D. Gurgul
Modelowanie początkowego etapu wzrostu austenitu z przechłodzonej cieczy w układzie Fe-C-Si metodą pola fazowego
V15 - SI4 34
885
Download
E. Ziółkowski, K. Smyksy, A. Fedoryszyn, M. Brzeziński
Wyznaczanie wartości parametrów odkształcenia napięć i prądów z zastosowaniem rejestratora wartości chwilowych przeznaczonego do monitorowania pracy urządzeń odlewniczych
V15 - SI4 35
585
Download
S. Żymankowska-Kumon
Identyfikacja związków termicznego rozkładu żywicy furanowej z zastosowaniem chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią masową (GC/MS)
V15 - SI4 36
808
Download

Find article

Phrase
Man- the best investment! Project co-funded by the European Union under the European Social Fund.